Met hoofd,
hart en handen

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR kunnen we vergelijken met de ondernemingsraad binnen een bedrijf. In de MR vindt overleg plaats tussen directie enerzijds en ouders en leerkrachten anderzijds. De MR van KC de Telescoop bestaat uit acht leden, waarvan er vier uit en door de ouders gekozen zijn (de oudergeleding) en vier uit en door het team (de personeelsgeleding). De zittingsduur is drie jaar, met mogelijkheid tot herverkiezing.

Het klimaat van de Telescoop kenmerkt zich door een direct open en menselijk contact. In dat klimaat past een MR waarin overleg wordt gevoerd met als resultaat een transparant beleid. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals: personeelsbeleid, begroting van de school, schoolplan, schoolgids, zorgplan en het vakantierooster. De MR adviseert de directie bij deze schoolzaken en heeft bij een aantal punten instemmingsrecht.

Ouders (OMR)
Sibel Demirel
Mikel Gijselaar
Ole Wittich

Leerkrachten (PMR)
Sanne de Jager
Koen Versmissen

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

  • dinsdag 5 september 2023
  • dinsdag 31 oktober 2023
  • dinsdag 12 december 2023
  • dinsdag 13 februari 2024
  • donderdag 14 maart 2024
  • dinsdag 2 april 2024
  • dinsdag 28 mei 2024
  • dinsdag 25 juni 2024