Met hoofd,
hart en handen

Documenten

Op deze pagina vindt u meer informatie over KC de Telescoop.

Schoolgids
Schoolgids 2023-2024

Schoolplan
Schoolplan 2023-2027
Schoolveiligheidsplan 2021-2022
ICT-beleidsplan 2022
Model Sponsorovereenkomst 2023-2026

Leerlingondersteuning
Schoolondersteuningsprofiel
School en echtscheiding
Pesten
Meldcode
Protocol bij afwezigheid leerkracht
Schorsingsbeleid
Voortgezet onderwijs
Meer informatie over de middelbare scholen in de regio vindt u op: https://scholenwijzer.denhaag.nl


PRIVACY
Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan deze wet moet iedere organisatie zich houden. In onderstaande documenten leest u hoe wij dat binnen Stichting Panta Rhei doen.


ZORG, KLACHT, MISSTAND OF ONGEWENST GEDRAG
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar u het als ouder of personeelslid niet mee eens bent. U kunt dan een klacht indienen. In veel gevallen is het raadzaam om eerst te proberen om met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Als u er samen niet direct uit komt, dan kunt u de kwestie neerleggen bij de directeur van de school. In het geval dat u een meningsverschil met de directeur heeft, gaat u in eerste instantie naar het college van bestuur. Elke school heeft een contactpersoon. Op de Pius X is dat Fatima Taouil. Zij kan u ondersteunen bij de informele afhandeling van de klacht. Ook kan de contactpersoon u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de mogelijkheden tot bemiddeling onderzoeken en zo mogelijk zelf bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing.Stichting Panta Rhei heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon:
Mw. Mr. Janet Ranke: acmranke@planet.nlMocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen, of wilt u liever rechtstreeks bij een onafhankelijke organisatie de klacht neerleggen, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen.
Vanaf 1 januari 2012 is Panta Rhei voor alle scholen aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen:

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590Panta Rhei hanteert een 'klachtenregeling' waarin de procedure voor het indienen en behandelen van een klacht is vastgelegd. Daarnaast is er de informatiefolder 'regeling rond klachten en misstanden'. voldoende handvatten geven om de juiste wegen te kunnen vinden.

Op Panta Rhei scholen moet iedereen zich veilig voelen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen door ontoelaatbaar gedrag van een of enkele leerlingen en/of ouders waardoor dit gevoel van veiligheid in gevaar komt. Het beschreven 'schorsing beleid' is een instrument om in dergelijke situaties op te kunnen treden. Met de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs is er een wettelijke basis om leerlingen te schorsen.